ΕΝΣΗΜΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  (Κ.Π.)
Social welfare revenues
Under continuous construction.Last update 16/6/2017
"Κ.Π."   Black   Overprint on 1901  Flying Mercury  post  stamps.
Reference Image No. Values Overprint Color      
         
 
 
  1 ΛΕΠΤΟΝ Κ.Π. λεπτού 1 Brown  
    3 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτού 1 Orange  
    1 ΛΕΠΤΟΝ Κ.Π. λεπτών 5 Brown  
    20 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών 5 Violet  
    40 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών 5 Brown  
    50 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών  5 Vermillion  
    30 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών  10 Violet  
    30 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών  30 Violet  
    1 ΔΡΑΧΜΗ Κ.Π. λεπτών 5 Grey      
"Κ.Π."   Black   Overprint on 1913-1914  Campaign  post  stamps.
Reference Image No. Values Overprint Color
 
   
 
         
           
    25 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών 5 Blue  
    40 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών 5 Blue  
    50 ΛΕΠΤΑ Κ.Π. λεπτών  5 Blue  
           
           
           
               
"Κ.Π."   Black   Overprint on 1906 olympic  post  stamps.
Reference Image No. Values Overprint Color      
 
         
           
    1 ΛΕΠΤΟΝ Κ.Π. λεπτών 1 Brown  
      Never Issued    
           
           
           
           
               
Red - brown overprints on ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ
Victory (Niki) 1912 revenue stamps.
Reference Image No. Values Overprint Color  
 
 
    10 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτού 1 Blue    
  30 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 20 Blue    
  40 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 20 Blue    
  50 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 20 Blue    
  70 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 10 Blue    
  80 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτού 1 Blue    
  80 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 20 Blue    
  80 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 5 Blue    
    90 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 20 Blue    
    9 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 10 Blue    
               
Red - brown 3 Lines overprint on ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ
Victory (Niki) issue  1912.
Reference Image No. Values Overprint Color      
 
           
             
    70 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π .λεπτών 10 Blue    
             
             
             
               
Red - brown 2 Lines overprint on ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ
Victory (Niki) issue  1912.
Reference Image No. Values Overprint Color  
 
 
 
           
    10 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π. 5 λεπτ. 5 Blue    
    10 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π. 5 λεπτ. 5 Violet    
             
             
             
               
Black  2 Lines overprint on ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ
Victory (Niki) issue  1912.
Reference Image No. Values Overprint Color  
 
 
 
           
    50 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π. 1 λεπ. 1 Violet    
    50 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π. 10 λεπ. 10 Violet    
    2 ΔΡΑΧΜΑΙ Κ.Π. 20 λεπ. 20 Blue    
             
             
               
Black  2 Lines overprint on ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ
Victory (Niki) issue  1912. Old value  overstriked by 2 lines  .
Reference Image No. Values Overprint Color      
 
           
    10 ΛΕΠΤΩΝ Κ.Π. 1 λεπ. 1 Blue    
             
             
             
             
               
Black  2 Lines overprint on ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ
Victory (Niki) issue  1912. Old value  overstriked by 1 thick  line.
Reference Image No. Values Overprint Color      
 
           
    10 ΛΕΠΤΩΝ Κ.    Π.    5  λεπτά. 5 Violet    
             
             
             
             
               
Social Welfare torch
Reference Image No. Values   Color  
 
 
 
  ΛΕΠΤΑ 10   Grey    
    ΛΠΤΑ 10   Blue    
    ΛΕΠΤΑ 20   Green    
    ΛΕΠΤΑ 30   Blue    
    ΛΕΠΤΑ 50   Grey    
    ΛΕΠΤΑ 50   Green    
               
Social Welfare  stamp for rentals
Reference Image No. Values   Color  
 
 
 
  5   ΔΡΑΧΜΑΙ  ΠΕΝΤΕ  5   Pink  
    50  ΔΡΑΧΜΑΙ  ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ  50   Blue  
    100  ΔΡΑΧΜΑΙ  ΕΚΑΤΟΝ 100   Orange  
    200  ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 200   Green  
    300  ΔΡΑΧΜΑΙ  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΙ 300   Brown      
Tripolis local welfare society "Pan" overprinted in black.
Reference Image No. Values Overprint Color      
  20 ΛΕΠΤΑ λεπ. 30 Violet
 
  20 ΛΕΠΤΑ ΔΡΑΧΜΗΣ           ΜΙΑΣ Violet  
  20 ΛΕΠΤΑ ΔΡΑΧΜΩΝ                ΠΕΝΤΕ Violet  
         
         
               
______________