ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ , ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
Shareholder's fund  for Army , Navy  & Airforce.
ΕΝΣΗΜΟΝ Ν.Δ. 1938/1942
Under continuous construction .Last update 20/5/2017
1945     (Litho Printers  Kontogoni)
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  ΔΡ. 20 Carmine    
  ΔΡ. 25 Blue    
         
  ΔΡ. 100 Brown    
         
         
         
             
1946 ΜΑΡΤΙΟΣ (March)       (Litho Printers  Kontogoni)
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
         
  ΔΡ.100 Red    
         
  ΔΡ. 300 Pink & blue    
         
         
         
             
Overprinted new values      (Litho Printers  Kontogoni)
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
         
  ΔΡAX .100 NEAI  on ΔΡ. 5 Carmine orange    
         
         
  ΔΡAX .300 NEAI  on ΔΡ. 5 Orange    
         
         
             
1947 - Overprinted new values (Litho Printers  Kontogoni)
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
  ΔΡΑΧ. 300 ΟΝ 10 ΔΡ. 1947 black O/P Orange    
       
         
  ΔΡΑΧ. 1000 ΟΝ 10 ΔΡ. 1947 black O/P Green & Yellow    
       
  ΔΡΑΧ. 2000 on 10 ΔΡ. 1947 red O/P Green Red  O/P    
       
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1949  (Issue)  
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
     
 
 
         
         
  500 ΔΡ. Blue    
  1000 ΔΡ. Red & pink    
  2000  ΔΡ. Yellow    
  3000 ΔΡ. Green    
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1950  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  1000 .ΔΡ Carmine    
         
  3000 ΔΡ. Green    
         
  5000 ΔΡ. Blue    
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1952  (Issue)  New design Without star and cross
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  300 ΔΡ. Blue    
  1000 ΔΡ. Orange    
         
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1954  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  1000 ΔΡ. Orange    
         
  2000 ΔΡ. Brown    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1956  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  1 ΔΡ. Orange    
         
  3  ΔΡ. Olive    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1957  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
  1 ΔΡ. Orange    
         
         
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1959  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  1 .ΔΡ Orange    
         
  3 ΔΡ. Green    
         
  5 ΔΡ. Blue    
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1961  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour
 
     
 
         
         
  1 .ΔΡ Orange    
         
  3 ΔΡ. Green    
         
  5 ΔΡ. Blue    
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1965  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
         
  3 ΔΡ. Green    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1967  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
  1 .ΔΡ Orange    
         
         
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1970  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
         
  3 ΔΡ. Green    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1974  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour    
 
 
 
         
         
  1 .ΔΡ Orange    
         
  3 ΔΡ. Green    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1976  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour    
 
 
 
         
         
         
         
  3 ΔΡ. Green    
         
  5 ΔΡ. Blue    
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1979  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
         
         
  3 ΔΡ. Green    
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1983  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
         
  3 ΔΡ. Green    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1986  (Issue)  New Design & new colours
Reference Image  No. Values Colour    
 
 
 
         
         
         
         
   ΔΡX. 5 Green    
         
  ΔΡX. 10 Blue    
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1988  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
         
   ΔΡX. 5 Green    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1990  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
         
         
   ΔΡX.10 Ultramer    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1992  (Issue)  New Design
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
         
   ΔΡX.100 Pink    
         
         
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1995  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour    
 
 
 
         
         
   ΔΡX.30 Yellowish green    
         
   ΔΡX.50 Cinnamon    
         
         
         
         
             
ΕΚΔΟΣΙΣ  1997  (Issue) 
Reference Image  No. Values Colour        
 
         
           
           
           
     ΔΡX.50 Light brown    
           
           
           
           
               
__________________